Pages Navigation Menu

Riga 34 Middle School (Primary School) “International Mother Language Day” event successfully held

Riga 34 Middle School (Primary School) “International Mother Language Day” event successfully held

2023, February 21, at 13:00 local time in Riga Middle School (Primary School) Nr. 34 successfully held the “International Mother Language Day” event. This is the 23rd “International Mother Language Day” on the planet Earth and the first language event of this school year. The Chinese language teacher of this school and the secretary of the Confucius Institute at University of Latvia Anastasija Galkina, the two teachers  of the fourth grade class, Jolanta Hāna, and Antra Puriņa and Riga 34 Middle School (Primary School) Library worker Gunta Vasariņa talks about the history and customs of International Mother Language Day. The purpose of this event is to help people understand the status quo of the mother tongue cultures of various nations in the world, and to promote the diversified development of languages and cultures.

Teacher Antra Puriņa opened the event and introduced the characteristics of the International Mother Language Day, aiming to promote language and cultural diversity, as well as multilingualism. According to the teacher’s speech, the International Mother Language Day was announced by the General Assembly of UNESCO in November 1999: Since 2000, the International Mother Language Day has been set on February 21 every year.

On that day, Teacher Antra Puriņa asked the students to recite Latvian national poems. Teacher Jolanta Hāna has used language of Latgale land to tell a story to elementary school students, children tried to guess which language the teacher spoke. Library worker Gunta Vasariņa mentioned that language is the most powerful tool for preserving and developing the tangible and intangible heritage of humanity. Teacher Anastasija Galkina introduced the origin and customs of Chinese to students. Everyone showed great enthusiasm, and the classroom atmosphere was instantly ignited. At the end of the activity, students understand the purpose of the activity and understand that language is a precious and non-renewable social and cultural resource. The teacher of fourth grade class Antra Puriņa has mentioned that various campaigns to promote the spread of mother tongue are not only conducive to language diversification and multilingual education, but also enough to raise awareness of languages and cultural traditions around the world.

In the final analysis, Antra Puriņa said that language is not just a subject for experts to study, it is the core of social life and cultural life. Language can promote cultural diversity, also improve communication. Teachers and work staff of Riga Middle School (Primary School) Nr. 34 and hope that children can learn more about their mother culture, which will help them have a correct understanding of their identity and culture.

2023.gada 21. februārī plkst.13:00 pēc vietējā laika Rīgas 34. vidusskolā (sākumskolā) veiksmīgi norīkots pasākums “Starptautiskā dzimtās valodas diena”. Šī ir 23. “Starptautiskā dzimtās valodas diena” uz planētas Zeme un pirmais valodas pasākums šajā mācību gadā. Pasākumā šīs skolas ķīniešu valodas skolotāja un LU Konfūcija institūta sekretāre Anastasija Galkina, abas ceturtās klases skolotājas Jolanta Hāna un Antra Puriņa un Rīgas 34. vidusskolas (sākumskolas) bibliotēkas darbiniece Gunta Vasariņa, kas visi stāstīja par pasākuma “Starptautiskās dzimtās valodas dienas” vēsturi un paražām. Pasākuma mērķis ir veicināt izpratni par pasaules valodu un kultūru daudzveidību, jo liela daļa no pasaules valodām ir apdraudētas un vairums no tām var kļūt par mirušām valodām.

Skolotāja Antra Puriņa, atklādama pasākumu, skolēnus iepazīstināja ar “Starptautiskās dzimtās valodas dienas” iezīmēm un pasākuma mērķi. Atsaucoties uz skolotājas teikto, Starptautiskā dzimtās valodas diena tiek svinēta visā pasaulē katru gadu 21. februārī kopš 1999. gada, kad UNESCO izveidoja valodas piemiņas dienu. Kopš tā brīža Latvijā tiek atzīmēta jau 23. reizi.

Skolotāja Antra Puriņa tajā dienā aicināja skolēnus skaitīt latviešu tautas dzejoļus. Skolotāja Jolanta Hāna latgaliešu valodā lasīja sākumskolas bērniem stāstu. Bērni mēģināja uzminēt, kurā valodā skolotāja runā. Skolas bibliotekāre Gunta Vasariņa teica, ka valoda ir visspēcīgākais instruments cilvēces materiālā un nemateriālā mantojuma saglabāšanai un attīstībai. Skolotāja Anastasija Galkina iepazīstināja skolēnus ar ķīniešu valodas izcelsmi un paražām. Visi bērni izrādīja lielu entuziasmu, un klasē valdīja patīkama atmosfēra. Pasākuma beigās skolēni saprot, ka valoda ir vērtīgs un neatjaunojams sociālais un kultūras resurss. Ceturtās klases audzinātāja Antra Puriņa vēlējas pievērst skolēnu uzmanību valodu daudzveidībai un dzimtās valodas vērtībai un skaistumam, bet arī veicināt izpratni par valodām un kultūras tradīcijām visā pasaulē.

Noslēgumā Antra Puriņa sacīja, ka valoda nav tikai mācību priekšmets, tā ir sabiedriskās un kultūras dzīves kodols. Tā var radīt kultūras daudzveidību un uzlabot komunikāciju. Rīgas 34. vidusskolas (sākumskolas) pārstāvji cer, ka pasākumā bērni varēja uzzināt vairāk par savu dzimtās kultūru un uztvert valodu kā nacionālo identitātes pamatu.

当地时间2023年2月21日13时,里加34中学(小学)成功举办“国际母语日”活动,这是全球第23个“国际母语日”,也是本学年第一个语言类活动。本校的汉语老师是高安娜老师(AnastasijaGalkina),兼任拉大孔院秘书。两位四年级负责教师韩月蜡(JolantaHāna)老师和普安塔(AntraPuriņa)及里加34中学(小学)图书馆工作人员春姑塔(GuntaVasariņa)给一个四年级学生讲“国际母语日”历史和习俗。此次活动的目的是帮助人们了解世界各民族母语文化的现状,推动语言及文化的多元发展。普安塔老师推广“国际母语日”活动,给大家简单介绍了国际母语日的特点,旨在促进语言和文化的多样性,以及多语种化。按照老师的讲解,国际母语日是1999年11月由联合国教科文决定的,大会宣布:从2000年起,国际母语日设定在每年的2月21日。当天普安塔老师请学生诵读拉脱维亚民族诗词。韩月蜡老师用拉加尔语给小学生讲故事,让孩子们猜老师讲的是哪一种语言。图书馆工作人员春姑塔给孩子解释,语言是保存和发展人类有形和无形遗产的最有力的工具。高安娜老师给学生介绍汉语的由来和中国习俗。大家都表现出了极大的热情,课堂气氛被瞬间点燃。在活动快要结束的时候,学生明白了此次活动的目的,也理解了语言是一种宝贵的、不可再生的社会文化资源。四年级的普安塔老师提到各种促进母语传播的运动,不仅有助于语言的多样化和多语种的教育,而且可以以提高对全世界各语言和文化传统的认识。归根到底,普安塔老师说,语言绝不仅仅是供专家们研究的学科,它是社会生活和文化生活的核心。语言可以促进文化多样性、扫盲以及有质量的教育。里加34中学(小学)和工作人员希望们的孩子能够多了解一下自己的母文化,这样会帮助他们对自己的身份和文化有更深的认识。

Leave a Comment